که میداند . که میداند :

*) که میداند ، که میداند ؟...

 

 

که میداند ؟  که میداند ؛

زعقلش می خورد او پشت پایکسر؟

به گرداب هلاکت می کشاند عقل اورا ،

                                              بلکه کوروکر.

سخن سربسته گفتند ؛ قرنها ، گویی همه باما ؛

چرا درپرده ماندیم ما ،

                             ولی بازیچه ی پندارخود یکسر.

 

 

 

حبابی میکند مارا به مکرخویشتن پابند

به زندانی عبث درمانده ایم یک عمرسرگردان

خدارا چون توان گفتن ، ززندان مخوف خویش ؛

که ما برخویشتن عمری ست ، زندانیم وزندان بان

 

 

 

چومرغی سالها ، بنموده ایم ما خویشتن مجروح

زبس سررا به دیوارقفس کوبیده ایم ناچار

ملولیم ما زخویش و ، راه درمانی نمی بینیم

کنیم با مویه عمری خو ، دراین تالاب غم گستر

 

 

 

گشاید هرکسی باید ؛ گره ازخویشتن تنها

نبگشاید که بتواند ، گره ازکس، کسی اینجا

به خود ما آفریدستیم ، یکی زندان قارون را

کنون باید که خود سازیم ، بلی زندان خود ویران .

 

 

 

«رهایی» را زخود باید ، همه درخویش دریابیم

بود این شرط «آزادی» وگرنه مانده ایم ما درقفس ناچار

ززندانی که جزبیم وهلاکت بهره اش آن نیست

نجات خویش را دریاب ، قفس تنگ است وناهنجار

 

 

 

به آزادی طمع بستی ، ولی درخویش محبوسی !

گشایی گرقفس راهم ، بدامی همچنان پابند

نمی بینی نشان خرمی هرگز دراین زندان

ز«خود» گردی «رها » آنگه توهستی خرم وخرسند

 

 

 

چوبگشایی گره ازخود ، به حیرت میرسی درخویش

کنی درخویشتن صید جهانی فوق زیبایی

همه شوراست وسرمستی ، تورا درچنگ خود پیدا

دوصدها گنج معنی را به خود هرلحظه بنمایی

 

 

 

جهان حیرت است مارا ، ازآنیم بی خبرلیکن

به مردابی عبث غلطیده ایم ما کوروکراینجا

کنی آیینه را گرپاک ، آری ازغبارقرن ،

جهان دیگری بینی به چنگ خویشتن آنگاه

 

 

 

زبانم را کسی می فهمد آیا ؛ اندراین برزخ -

ویا زین خواب دیرین نیست کس را میل بیداری ؟

چنان بیگانه ایم با خویشتن ما ، راه دیگرنیست

مگربیدارگردیم خود ، ازاین خواب گران ، آری ....

                                                  آری .... آری .....آری....

 

 

اصغرناظمی معزآبادی

/ 5 نظر / 24 بازدید
َمحمد حسين

سلام .وبلاگ زيبايی داريد.ارزوی عشقی حقيقی هر چه بيشتر برايتان دارم . يا حق

اصغرناظمی معزآبادی

سلام دوست خوب . ممنون ازپيام تان . نکته ی ظريف وجالبی ست ولی ناتمام ...خداعشق است وعشق همه چيز..... عشق يعنی انسان وتماميت وجود او.....

بچه درویش

خاك كرمان معجزه مي‌كند آقا! آنجا كه شاه مرا ديري است طلبيده است. لذت برديم. اين معز آباد كجاست؟